PATVIRTINTA
LSDP Rokiškio  rajono skyriaus konferencijoje
2016 m. balandžio mėn. 01 d.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ROKIŠKIO RAJONO SKYRIAUS ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Rokiškio rajono skyrius (toliau – Skyrius) yra partijos struktūrinis teritorinis padalinys, įsteigtas LSDP statuto nustatyta tvarka.
 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, LSDP Statutu ir programa, šiais įstatais.
 3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Turi savo sąskaitą banke ir antspaudą.
 4. Skyriaus buveinės adresas: Perkūno g. 5A, Rokiškis, Lietuvos Respublika.
 5. Skyrius veikia Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
 6. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP statuto nustatyta tvarka.

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai:
  • puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą;
  • plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją;
  • plėtoti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems;
  • puoselėti lyčių lygias teises ir galimybes;
  • padėti vystyti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą;
  • įgyvendinti kitus LSDP statute numatytus tikslus.
 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  • atstovauti LSDP Rokiškio rajono savivaldybėje, įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;
  • dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimų kampanijose; skleisti socialdemokratines idėjas;
  • organizuoti Europos Parlamento narių, Seimo narių ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narių susitikimus su rajono gyventojais;
  • rengti kultūrinius, sportinius renginius, politines akcijas;
  • bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, profsąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis;
  • įgyvendinti LSDP suvažiavimo, LSDP valdymo organų nutarimus;
  • analizuoti rajono savivaldybės tarybos darbą ir priimti atitinkamus sprendimus.

III. PARTIJOS GRUPĖS

 1. Skyriaus organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Grupių veiklą reglamentuoja LSDP statutas ir skyriaus įstatai.
 1. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.
 1. Partijos grupė:
  • įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais;
  • kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Grupės narių kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo;
  • dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
  • siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus;
  • padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
 1. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Grupes registruoja skyriaus taryba (prezidiumas). Skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendime dėl grupės registravimo nurodoma grupės veiklos teritorija (seniūnija, rinkimų apylinkė ar jos dalis).
 2. Grupės veiklos pradžia laikoma skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimo dėl grupės įregistravimo priėmimo diena.
 3. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir įsteigti pogrupius.
 4. Grupių steigimo, registravimo ir veiklos nutraukimo tvarką nustato Skyriaus taryba.
 5. Grupės kuriamos teritoriniu principu (seniūnijose, rinkimų apylinkėse). Skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu išimties tvarka sudaromos grupės pagal LSDP narių, gyvenančių ir (ar) dirbančių rajone, profesinę veiklą (sritį): mokytojų, statybininkų, žurnalistų ir pan.
 6. Skyriaus narių įskaitos, perėjimo iš vienos grupės į kitą, priėmimo į LSDP narius, išstojimo ar pašalinimo iš partijos tvarką nustato Skyriaus taryba.
 7. Rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra keletas partijos grupių, jų veiklai koordinuoti partijos skyriaus taryba (prezidiumas) gali sudaryti koordinacinę tarybą.
 8. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu jei ji prieštarauja LSDP programai, Statutui ir skyriaus įstatams.
 9. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas.
 10. Nutraukus partijos grupės veiklą, likę jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje.

IV. SKYRIAUS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, IŠSTOJIMO IR ŠALINIMO TVARKA

 1. Partijos grupės pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrius savivaldybėse. Vienoje savivaldybėje veikia tik vienas partijos skyrius.
 2. Skyriaus nariais yra LSDP nariai, įrašyti į skyriaus narių sąrašą, dalyvaujantys partijos grupių veikloje ir mokantys nario mokestį. Visi nariai turi lygias teises.
 3. LSDP narių teises, pareigas, skatinimą ir atsakomybę nustato LSDP statutas.
 4. LSDP narys turi teisę:
  • dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę;
  • siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, statuto ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus;
  • atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų  forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą;
  • kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą;
  • LSDP statuto nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu. Teisę būti renkamu, išskyrus delegatu ar atstovu, į visų lygių konferencijas, narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų;
  • LSDP statuto nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę ar veiklą partijoje;
  • išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus, poskyrio tarybos ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą patvirtina grupės susirinkimas, skyriaus taryba (prezidiumas) ar poskyrio taryba.
 1. LSDP narys privalo:
  • vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje;
  • skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją;
  • vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia;
  • būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras;
  • mokėti nario mokestį;
  • išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti partijos grupės pirmininkui. Pastarojo teikimu skyriaus taryba (prezidiumas) išbraukia tokį narį iš grupės sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Grįžęs ir už praleistą laikotarpį sumokėjęs nario mokestį narys vėl įrašomas į grupės sąrašą.
  • Nepranešęs apie numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus, narys braukiamas iš partijos narių sąrašų LSDP statuto numatyta tvarka.
 1. Nuobaudos ir šalinimas iš partijos gretų:
  • už LSDP programos ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos
  • vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.
  • įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba (prezidiumas) skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet galutinį sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu - LSDP prezidiumas.
  • LSDP tarybos nariams pareikšti įspėjimą ar papeikimą gali LSDP etikos ir procedūrų komisija, o pašalinti iš partijos – LSDP taryba LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
  • partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos. LSDP narys, turintis galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į  partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.
 1. Partijos narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje dviem atvejais:
  • jei to reikalauja įstatymas;
  • arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas.
 2. Pareiškimą šiuo klausimu LSDP narys raštu įteikia skyriaus tarybai (prezidiumui) arba LSDP prezidiumui. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo terminas arba priežastis.
 3. Partijos nariui neįvykdžius LSDP statuto 16 straipsnio nurodytus reikalavimus,partijos nario narystė partijoje gali būti sustabdyta iki 12 mėnesių:
 • sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus taryba (prezidiumas) skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas;
 • sustabdyti LSDP tarybos narių narystę partijoje gali LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu;
 • savavališkai sustabdę narystę partijoje laikomi išstojusiais iš partijos.
 1. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos  sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.
 1. Išstojęs iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos grupę, skyriaus tarybą (prezidiumą).

V. SKYRIAUS VALDYMO ORGANAI

 1. Skyriaus valdymo organai yra skyriaus narių susirinkimas arba konferencija, skyriaus taryba, skyriaus prezidiumas ir skyriaus pirmininkas. Skyriaus valdymo organų sudarymo ir jų veiklos organizavimą nustato LSDP statutas ir šie įstatai.
 1. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra susirinkimas arba konferencija. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių.

VI. SKYRIAUS SUSIRINKIMAS (KONFERENCIJA), JŲ KOMPETENCIJA,  SUŠAUKIMO BEI SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Susirinkimas arba konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vieta ir data, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.
 2. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:
  • priima, papildo ir keičia skyriaus įstatus;
  • svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;
 • aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;
 • tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus ir LSDP tarybos rekomenduojamą tvarką iškelia kandidatus į savivaldybių tarybas;
 • kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą;
 • kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, skyriaus pirmininko teikimu jo pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją;
 • aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;
 • suteikia skyriaus Garbės pirmininko vardą. Asmuo, kuriam suteiktas LSDP skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti skyriaus tarybos bei prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise;
 • sprendžia kitus LSDP statute ir šiuose įstatuose susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.

VII. SKYRIAUS TARYBA

 1. Skyriaus taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus skyriaus valdymo organas.
 2. Tarybos narių skaičių nustato ir jį dvejiems metams renka susirinkimas (konferencija). Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. LSDP narys teisę būti renkamu į skyriaus Tarybą įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų.
 3. Skyriaus tarybą sudaro:
  • skyriaus pirmininkas;
  • skyriaus pirmininko pavaduotojai;
  • partijos grupių pirmininkai;
  • savivaldybės tarybos nariai;
  • atsakingasis sekretorius;
  • kiti pasiūlyti partijos nariai.
 4. Renkant tarybą, išrinktais laikomi nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų.
 1. Susirinkimas (konferencija) gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nepasibaigus jų kadencijai.
 1. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu pranešęs skyriaus pirmininkui.
 1. Taryba:
  • organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą;
  • organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
  • iš tarybos narių renka prezidiumą;
  • kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
  • aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje; inicijuoja susirinkimo (konferencijos) sušaukimą;
  • rengia skyriaus veiklos ataskaitą ir teikia ją susirinkimui (konferencijai);
  • inicijuoja skyriaus įstatų pakeitimą ar papildymą;
  • pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką, rinkimų štabo vadovą,  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
  • kartą per metus išklauso skyriaus pirmininko, jo pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus ir iždininko ataskaitas;
  • nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
  • sprendžia naujų narių priėmimo ir šalinimo iš partijos klausimus;
  • konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti Taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ir darbo grupes;
  • sprendžia kitus LSDP statute nurodytus arba Skyriaus visuotinio susirinkimo (konferencijos) pavestus klausimus.
 1. Tarybos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas, kurį tvirtina Taryba.
 2. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi skyriaus prezidiumas ir ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Apie Tarybos posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, iniciatoriai turi informuoti kitus Tarybos narius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio. Tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
 3. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdžio dalyvių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra skyriaus pirmininko balsas.
 1. Posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo pasirašo per 5 darbo dienas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 2. Posėdžio nutarimai (protokolo išrašai) atskirais grupių veiklos klausimais per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo išsiunčiami partijos grupėms elektroniniu paštu ar kitu būdu.

VIII. SKYRIAUS PREZIDIUMAS

 1. Skyriaus prezidiumą iš tarybos narių renka Taryba. Į prezidiumo sudėtį be rinkimų įtraukiamas skyriaus  pirmininkas, jo pavaduotojai ir sekretorius.
 1. Prezidiumas:
  • vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkretų partijos veiklos barą;
  • sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą; sudaro laikinas komisijas arba darbo grupes konkrečioms problemoms ar klausimams spręsti;
  • analizuoja ir vertina partijos grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą;
  • analizuoja LSDP frakcijos rajono taryboje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir pasiūlymus dėl  politinių sprendimų;
  • vykdo skyriaus tarybos pavedimus;
  • nuolat informuoja LSDP skyriaus tarybą apie atliktą darbą;
  • tvirtina rinkimų štabo sudėtį;
  • kontroliuoja partijos lėšų panaudojimą;
  • svarsto kitus skyriaus tarybos pavestus ir jos išimtinei kompetencijai nepriskirtus klausimus.
 2. Posėdyje priimtus nutarimus ir protokolą skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo pasirašo per 5 darbo dienas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

IX. SKYRIAUS PIRMININKAS

 1. Skyriaus pirmininkas renkamas visuotiniame susirinkime (konferencijoje) slaptu balsavimu LSDP statuto nustatyta tvarka.
 1. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų LSDP nepertraukiamas partinis stažas.
 1. Skyriaus pirmininkas:
  • vadovauja Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono skyriui, atstovauja jam;
  • atsako už skyriaus veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
  • vykdydamas LSDP programą, statutą, LSDP tarybos ir skyriaus nutarimus, formuoja užduotis skyriaus grupėms, kontroliuoja jų vykdymą;
  • vadovauja skyriaus tarybos bei prezidiumo darbui, šaukia prezidiumo posėdžius;
  • skiria pavedimus skyriaus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • pasirašo visus dokumentus, yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP sekretoriatui;
  • nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • atidaro sąskaitas bankuose;
  • užmezga ir palaiko ryšius su kitais partijos skyriais;
  • už savo veiklą ne rečiau, kaip kartą per metus atsiskaito skyriaus tarybai.
  • skyriaus pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas Tarybos sprendimu atlieka vienas iš pavaduotojų.

X. NUOLATINĖS KOMISIJOS

 1. Skyriaus susirinkimas (konferencija) sudaro nuolatines ne daugiau kaip 5 narių komisijas: Finansų ir Etikos ir procedūrų. Į šias komisijas negali būti renkami Skyriaus tarybos nariai.
 1. Nuolatinės komisijos dirba pagal skyriaus susirinkimo ar konferencijos patvirtintus nuostatus.
 1. Finansų komisija:
  • ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui);
  • partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus
  • etikos ir procedūrų komisijai;
  • teikia pagalbą grupių pirmininkams ir iždininkams;
 1. Etikos ir procedūrų komisija:
  • nagrinėja skyriaus narių, grupių pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, taip pat veiksmus, prieštaraujančius partijos Programai  bei  Statutui, skyriaus įstatams, tarybos reglamentui ir visuomenėje pripažintiems etikos ir moralės principams;
  • svarsto partijos narių apeliacijas dėl nesutikimo su įspėjimu, nuobaudomis, narystės partijoje sustabdymu ar pašalinimu iš partijos ir teikia pasiūlymus skyriaus tarybai ir prezidiumui;
  • savo iniciatyva siūlo skyriaus tarybai sustabdyti LSDP nario narystę partijoje arba pašalinti narį iš partijos;
  • priima sprendimus dėl LSDP narių, daugiau kaip vienerius metus be pateisinamos priežasties nedalyvaujančius partijos veikloje ir (arba) nemokančius nario mokesčio;
  • sprendžia procedūrinius ginčus, iškylančius skyriaus grupėse, teikia išvadas dėl jų skyriaus prezidiumui, o reikalui esant – tarybai;
  • atlieka skyriaus susirinkime arba konferencijose mandatų komisijos funkcijas;
  • teikia tarybai (prezidiumui) išvadas dėl delegatų į skyriaus konferenciją rinkimų teisėtumo;
  • svarsto skyriaus susirinkimo (konferencijos), Tarybos arba Prezidiumo nutarimų nevykdymo priežastis ir teikia siūlymus nutarimą priėmusiam organui arba Tarybai.
 1. Nuolatinės komisijos pirmininkas ir jo teikimu pavaduotojas renkami komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas koordinuoja komisijos veiklą, šaukia ir veda komisijos posėdžius.
 2. Komisija posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
 3. Komisija priima atitinkamus nutarimus, o jei jie nevykdomi, kreipiasi į aukštesnį partijos organą – skyriaus prezidiumą, reikalui esant - į  skyriaus tarybą.
 1. Komisijos pirmininkas gali būti kviečiamas į skyriaus tarybos posėdžius ir turi patariamojo balso teisę.

XI. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS IR IŽDININKAS

63 Skyriaus atsakingąjį sekretorių skiria Taryba.

 1. Atsakingojo sekretoriaus funkcijas nustato Taryba.
 2. Sekretorius rengia ir tvarko skyriaus dokumentus, atsako už LSDP narių įskaitą, informuoja Skyriaus grupes, Tarybos ir komisijų narius apie vyksiančius posėdžius ir renginius.
 3. Skyriaus iždininką skiria Taryba. Juo negali būti Finansų arba Etikos ir procedūrų komisijos narys.
 1. Skyriaus iždininkas:
  • atlieka finansines operacijas;
  • priima grupių surinktą nario mokestį;
  • tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sudaro Skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia Skyriaus finansų komisijai;
  • kartu su Skyriaus pirmininku arba jo nesant vienu iš pavaduotojų pasirašo Skyriaus finansinius dokumentus.

XII. ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

 1. Partijos organizacijų susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos - kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10 susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustato taryba (prezidiumas).
 1. Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais:
 • atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas);
 • renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti  slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
 1. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Etikos ir procedūrų komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus skyriaus tarybai (prezidiumui).
 2. Renkant vienasmenius skyriaus valdymo organus:
  • laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų;
  • jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą;
  • kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų;
  • jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo;
  • renkant kolegialius partijos skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų;
  • jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių;
  • visuose renkamuose partijos organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 %. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovai.
 1. Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirikimų (konferencijų) pravedimo, žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai, ar statuto nustatyta tvarka be rinkimų tapę renkamų organų nariais eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.
 1. Partijos narys gali atstovauti partijai (ar partijos skyriui) tik gavęs atitinkamo vadovaujančio organo (LSDP tarybos, prezidiumo ar skyriaus tarybos) įgaliojimus.
 1. Renkamas organas gali patenkinti savo nario prašymą atsistatydinti iš pareigų šiame organe.
 1. Nario, kuriam prasidėjo nuobaudos skyrimo procedūra ir jis pareiškia norą išstoti iš partijos, narystė partijoje pasibaigia, kai pasibaigia nuobaudos skyrimo procedūra.
 1. Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos. LSDP narys, turintis galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į  partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.

XIII. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

 1. LSDP programinius tikslus įgyvendina per remiamus savivaldybių tarybų narius, atitinkamas partijos frakcijas. LSDP frakcijos seniūną savivaldybės taryboje įtvirtina skyriaus taryba.
 1. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko statuto reikalavimų, tai LSDP skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.
 1. Savivaldybės tarybos nariai, rinkti nuo LSDP, nuolat derina savo veiklą su Skyriaus taryba ir prezidiumu, atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus.
 2. LSDP remiami Savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti Skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
 1. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos Savivaldybės taryboje ir Skyriaus tarybos arba prezidiumo bendri posėdžiai.
 2. Jei LSDP remtas Savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko LSDP Statuto ir Skyriaus įstatų reikalavimų, tai jis gali būti pašalintas iš partijos ir pareikalauta atsisakyti Savivaldybės tarybos nario mandato.

XIV. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS,  VISUOMENINĖMIS BEI KITOMIS ORGANIZACIJOMIS

 1. Skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visapusiškai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
 2. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

XV. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

 1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius irįrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
 1. LSDP narys moka ne mažiau 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai (prezidiumui) nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Euro mokestį per  mėnesį.
 1. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje, nemokantis nario mokesčio, partijos grupės siūlymu skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.
 1. Partijos narys, daugiau kaip pusmetį nemokantis nario mokesčio, negali būti renkamas skyriaus tarybos ar nuolatinių komisijų nariu ir negali būti įrašomas į kandidatų į Savivaldybės tarybos narius sąrašą.
 1. LSDP nario mokestis mokamas partijos LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį LSDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus.
 2. Skyriaus lėšos prezidiumo nutarimu, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui bei kitam turtui įsigyti, studentų stipendijoms ar kitai paramai teikti.
 1. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei keičia tik gavus LSDP Prezidiumo pritarimą.

XVI. SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 1. Pasiūlymas dėl skyriaus veiklos nutraukimo svarstomas skyriaus susirinkime ar konferencijoje.
 1. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP prezidiumo nutarimu.

XVII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Keisti ir papildyti skyriaus įstatus iniciatyvos teisę turi Taryba, Prezidiumas ir Skyriaus pirmininkas.
 2. Įstatai keičiami ar papildomi skyriaus susirinkimo arba konferencijos nutarimu.
 1. Pasikeitus LSDP statutui ir atsiradus prieštaravimams tarp Statuto ir šių įstatų, taip pat sprendžiant skyriaus veiklos klausimus, kurie nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos LSDP statuto nuostatos.

Close