PATVIRTINTA
LSDP Rokiškio skyriaus konferencijoje
2022 m. balandžio mėn. 30 d.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ROKIŠKIO RAJONO SKYRIAUS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Rokiškio skyrius (toliau - Skyrius) yra partijos struktūrinis padalinys, įsteigtas LSDP statuto nustatyta tvarka.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, LSDP Statutu ir programa, LSDP tarybos patvirtintais teisės aktais, šiais įstatais.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Skyrius turi sąskaitą banke ir antspaudą.
4. Skyrius veikia Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
5. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP statuto nustatyta tvarka.
6. Vienoje savivaldybėje veikia tik vienas partijos skyrius. Partijos skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip 15 partijos narių. Sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas.

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKIMO PRINCIPAI

7. Pagrindiniai Skyriaus veiklos tikslai:
7.1 puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą;
7.2 plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją;
7.3 įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems;
7.4 įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes;
7.5 skatinti Lietuvos raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę;
7.6 garantuoti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą;
7.7 skleisti demokratinio socializmo idėjas, dalyvauti Socialistų Internacionalo ir Europos socialistų partijos veikloje;
7.8 įgyvendinti kitus LSDP Statute nustatytus tikslus.
8. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
8.1 atstovauti LSDP Rokiškio rajono savivaldybėje, įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;
8.2 įgyvendinti politines programas per savo atstovus Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose bei vykdomosios valdžios institucijose;
8.3 dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimuose;
8.4 organizuoti Europos Parlamento narių, Seimo narių ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narių susitikimus su rajono gyventojais;
8.5 rengti kultūrinius, sportinius renginius, politines akcijas;
8.6 bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, profsąjungomis, judėjimais, visuomeninėmis organizacijomis;
8.7 įgyvendinti LSDP suvažiavimo, LSDP valdymo organų nutarimus;
8.8 analizuoti rajono savivaldybės tarybos darbą ir priimti atitinkamus sprendimus.
9. Skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
9.1 Savanoriškumo. Į LSDP Rokiškio rajono skyrių įstojama ir iš jos išstojama laisva valia.
9.2 Sąžinės laisvės. Skyrius gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.
9.3 Demokratiškumo. Politinė partijos valia formuojama ir sprendimai Skyriuje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.
9.4 Atvirumo. Skyrius užtikrina veiklos viešumą ir suteikia galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.
9.5 Atsakomybės. Skyriaus narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuose, prezidiume, taryboje.
9.6 Solidarumo. Skyriaus valdymo organų priimtus sprendimus nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. Skyrius savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. Skyriaus nariai visokeriopai remia vienas kitą.
9.7 Skaidrumo. Partijos narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, viešųjų ir privačių interesų konflikto.

III. SKYRIAUS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮSTOJIMO, IŠSTOJIMO IR ŠALINIMO TVARKA, RĖMĖJAI

10. LSDP Rokiškio skyriaus nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį.
11. LSDP Rokiškio skyriaus narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos, ar kito politinės kampanijos dalyvio rinkimų sąrašuose, ar būti kito politinės kampanijos dalyvio rėmėju. Negali savarankiškai registruotis politinės kampanijos dalyviu ir išsikelti kandidatu, jeigu tokiu būdu sudarytų konkurenciją LSDP iškeltam kandidatui.
12. Asmuo, stojantis į LSDP Rokiškio skyrių, turi pateikti partijos skyriaus pirmininkui nustatytos formos prašymą raštu arba elektroniniu būdu, turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto.
13. Asmuo laikomas partijos nariu nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau visas partijos nario teises įgyja nuo Skyriaus prezidiumo, tarybos (susirinkimo) sprendimo dienos.
14. Į LSDP Rokiškio skyrių stojantys buvę kitų partijų, politinių judėjimų nariai ar dalyvavę kitų politinės kampanijos dalyvių rinkiminiuose sąrašuose asmenys, priimami Skyriaus prezidiume arba Skyriaus taryboje (susirinkime). Prašymas dėl stojimo į partiją turi būti apsvarstytas artimiausiame Skyriaus prezidiumo, tarybos posėdyje ar susirinkime. Asmuo laikomas partijos nariu nuo partijos grupės susirinkimo, skyriaus prezidiumo, tarybos arba susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Įstojusiam į partiją išduodamas partijos nario bilietas.
15. Skyriaus narių įskaitą tvarko LSDP Rokiškio skyriaus atsakingasis sekretorius. LSDP narių įskaitos vedimo tvarką nustato LSDP taryba.
16. LSDP Rokiškio skyriaus narys, teisės aktų nustatyta tvarka per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą įrašytas į LSDP narių sąrašą, gali naudotis šiomis ir kitomis Statute nustatytomis teisėmis:
16.1 dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę;
16.2 siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos, statuto ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus;
16.3 atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą;
16.4 kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą;
16.5 LSDP Statuto nustatyta tvarka siūlyti pretendentus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu, siūlyti pretendentus ir būti siūlomam į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų šešių narystės LSDP mėnesių. Šešių mėnesių narystės reikalavimas netaikomas renkamiems delegatams ar atstovams į visų lygių konferencijas, taip pat savivaldybių teritorijose, kuriose nėra partinių grupių, renkamam naujai įsteigtos grupės pirmininkui, pavaduotojui ar iždininkui ir partijos keliamiems kandidatams visų lygių rinkimuose;
16.6 išstoti iš LSDP Rokiškio skyriaus, pranešęs apie tai partijos skyriaus pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja Skyriaus prezidiumas, taryba ar susirinkimas, jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.
17. Skyriaus narys privalo:
17.1 vykdyti LSDP programą ir laikytis LSDP statuto, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje;
17.2 skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją;
17.3 vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia;
17.4 būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras;
17.5 mokėti nario mokestį;
17.6 išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, privalo apie tai pranešti skyriaus prezidiumui ar tarybai, kurie išbraukia tokį narį iš Skyriaus narių sąrašų ir įrašo į atskirą LSDP skyriaus laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Šiame sąraše įrašyti nariai nario mokesčio nemoka. Grįžęs ir skyriaus prezidiume ar taryboje užsiregistravęs vėl įrašomas į grupės ir skyriaus sąrašus. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų LSDP Statuto18 straipsnyje numatyta tvarka.
18. Skyriaus rėmėjais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti, LSDP Statuto nustatyta tvarka. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus veikloje su patariamojo balso teise, dalyvauti visų lygių rinkimų kandidatų reitingavime. Rėmėjo statuso įgijimo tvarką, teises ir pareigas nustato LSDP taryba.
19. Už LSDP programos ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.
20. Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu turi teisę per trisdešimt dienų, kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu - LSDP prezidiumas. Nesutinkantis su LSDP etikos ir procedūrų komisijos sprendimu dėl įspėjimo ar papeikimo ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP Prezidiumą, kuris priima galutinį sprendimą. Nesutinkantis su LSDP prezidiumo sprendimu dėl pašalinimo iš partijos ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP tarybą, kuri priima galutinį sprendimą.
21. Skyriaus prezidiumas arba taryba, LSDP etikos ir procedūrų komisija, LSDP prezidiumas arba taryba, svarstydami nuobaudos nariui skyrimo klausimą ar apeliaciją dėl paskirtos nuobaudos, gali taikyti kitokią nuobaudą negu yra siūloma arba buvo skirta.
22. Nuobaudos skiriamos ar naikinamos tik slaptu balsavimu.
23. LSDP Rokiškio skyriaus narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jo klausimas. Jeigu narys atsisakė dalyvauti, nuobaudą paskyręs organas privalo jį informuoti apie nuobaudos paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos.
24. Nuobauda įsigalioja po 30 dienų nuo sprendimo skirti nuobaudą priėmimo dienos, jeigu narys per šį nuobaudos apskundimo laikotarpį nesikreipia dėl jos panaikinimo. Iki nuobaudos įsigaliojimo dienos narys išsaugo visas statute numatytas nario teises, toliau vykdo renkamo organo nario, jeigu tokiu yra, pareigas.
25. Skyriaus narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas arba iki bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija. Pareiškimą šiuo klausimu, ne vėliau kaip per 5 dienas skyriaus narys raštu įteikia skyriaus prezidiumui, tarybai arba LSDP prezidiumui arba pareiškia viešai. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pranešdamas ir pateikdamas skyriaus prezidiumui, tarybai arba LSDP prezidiumui dokumentus, įrodančius, kad pasibaigė nurodytasis sustabdymo terminas arba nepasitvirtino arba pasitvirtino narystės sustabdymo priežastis. Pasitvirtinus kaltinimų pagrįstumui arba asmenį (ir partiją) kompromituojančiai informacijai, partijos nario elgesys vertinamas LSDP Statuto 14 straipsnyje numatyta tvarka. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais laikomi išstojusiais iš partijos.
26. Skyriaus nariui neįvykdžius LSDP Statuto 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų, sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus prezidiumas arba taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas.
27. Narystės sustabdymo ir narystės atstatymo faktą fiksuoja partijos skyrius, kurio įskaitoje narys yra. Asmuo, kurio narystė partijoje sustabdyta, įrašomas į atskirą LSDP skyriaus sustabdžiusių narystę partijoje narių sąrašą, jis neskaičiuojamas į skyriaus ir renkamo organo kvorumą, jeigu tokio organo nariu yra išrinktas.
28. Skyriaus narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.
29. Kai partijos narys dėl ligos, garbaus amžiaus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių, nurodytų LSDP narių įskaitos vedimo tvarkoje, negali aktyviai dalyvauti LSDP veikloje ir mokėti nario mokestį, jam skyriaus tarybos (susirinkimo) sprendimu gali būti suteikta teisė pagal galimybes dalyvauti partijos veikloje ir savo nuožiūra mokėti nario mokestį. Skyrius turi užtikrinti, kad šie nariai būtų informuojami apie svarbiausias naujienas skyriuje, partijoje, būtų kviečiami dalyvauti bendruose partiniuose renginiuose.
30. Išstojęs iš partijos ar LSDP Statuto 18 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti skyriaus prezidiumą, tarybą arba susirinkimą.

IV. SKYRIAUS VALDYMO ORGANAI

31. Skyriaus valdymo organai yra skyriaus narių susirinkimas ar konferencija, skyriaus taryba, skyriaus prezidiumas ir skyriaus pirmininkas. Skyriaus valdymo organų sudarymo ir jų veiklos organizavimą nustato LSDP statutas ir šie įstatai.
32. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra susirinkimas arba konferencija.

V. SKYRIAUS SUSIRINKIMAS (KONFERENCIJA)

33. Skyriaus taryba susirinkimą ar konferenciją šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Apie susirinkimo datą ir darbotvarkę nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
34. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Konferencijos delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba konferencijos iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą.
35. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:
35.1 svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;
35.2 aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;
35.3 tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir merus;
35.4 priima, papildo ir keičia skyriaus įstatus;
35.5 kasmet išklauso Skyriaus tarybos, etikos ir procedūrų komisijos ir finansų komisijos, bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą, sudaro galimybę išklausyti LSDJS skyrių ir LSDMS klubų informaciją apie veiklą;
35.6 kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, etikos ir procedūrų bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas;
35.7 aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;
35.8 gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą. Skyriaus Garbės pirmininkas atstovauja skyrių aukščiausiu lygiu ir rūpinasi skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti skyriaus susirinkime (konferencijoje), skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise;
35.9 nustato renkamų Skyriaus tarybos narių skaičių. LSDP skyriaus tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LSDP skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai, LSDMS skyriaus klubo pirmininkė;
35.10 sprendžia kitus LSDP Statute ir šiuose įstatuose susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.

VI. SKYRIAUS TARYBA

36. Skyriaus taryba yra kolegialus skyriaus valdymo organas.
37. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato ir jį dvejiems metams renka susirinkimas (konferencija). Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
38. Skyriaus tarybą sudaro:
 skyriaus pirmininkas;
 skyriaus pirmininko pavaduotojai;
 skyriaus grupių vadovai;
 savivaldybės tarybos nariai;
 atsakingasis sekretorius;
 kiti pasiūlyti partijos nariai.
39. Renkant Skyriaus tarybą, išrinktais laikomi nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų.
40. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus apie tai raštu pranešęs skyriaus pirmininkui.
41. Skyriaus tarybos funkcijos:
41.1 pirmajame naujos kadencijos tarybos posėdyje pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką;
41.2 iš tarybos narių renka prezidiumą;
41.3 organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja skyriaus grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų įskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
41.4 organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, tvirtina rinkimų štabo vadovą, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
41.5 nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
41.6 kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
41.7 inicijuoja skyriaus įstatų pakeitimą ir papildymą;
41.8 aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
41.9 sprendžia naujų narių priėmimo ar šalinimo iš partijos klausimus;
41.10 skiria skyriaus grupės vadovą;
41.11 konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti Taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ir darbo grupes;
41.12 skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos teikimu skiria papeikimą ar priima sprendimą sustabdyt LSDP nario narystę partijoje arba pašalinti narį iš partijos.
42. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, o jeigu jis nerenkamas – skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus prezidiumui (pirmininkui) paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus prezidiumas (pirmininkas) nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
43. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi skyriaus pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Apie tarybos posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę iniciatoriai turi informuoti kitus tarybos narius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
44. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdžio dalyvių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas yra skyriaus pirmininko.
45. Posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdžio sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas. Posėdžio protokolą parengia posėdžio sekretorius.

VII. SKYRIAUS PREZIDIUMAS

46. Skyriaus prezidiumą iš tarybos narių renka Skyriaus taryba. Į prezidiumo sudėtį be rinkimų įtraukiamas skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius.
47. Prezidiumas:
47.1 vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkretų partijos veiklos barą;
47.2 sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;
47.3 sudaro laikinas komisijas ar darbo grupes konkrečioms problemoms ar klausimas spręsti;
47.4 analizuoja ir vertina skyriaus grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą;
47.5 analizuoja LSDP frakcijos rajono taryboje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir pasiūlymus dėl politinių sprendimų;
47.6 vykdo skyriaus tarybos pavedimus;
47.7 nuolat informuoja LSDP skyriaus tarybą apie atliktus darbus;
47.8 tvirtina rinkimų štabo sudėtį;
47.9 kontroliuoja partijos lėšų panaudojimą;
47.10 svarsto kitus jos išimtinei kompetencijai nepriskirtus klausimus.
48. Posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdžio sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas. Posėdžio protokolą parengia posėdžio sekretorius.

VIII. SKYRIAUS PIRMININKAS

49. Skyriaus pirmininkas renkamas visuotiniame susirinkime (konferencijoje) slaptu balsavimu LSDP Statuto nustatyta tvarka.
50. Kandidatams į pirmininkus būtinas 2 metų LSDP nepertraukiamas partinis stažas.
51. Skyriaus pirmininkas:
51.1 vadovauja LSDP Rokiškio skyriui, atstovauja jam;
51.2 atsako už skyriaus veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
51.3 vykdydamas LSDP programą, LSDP tarybos ir skyriaus nutarimus, formuoja užduotis, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
51.4 vadovauja skyriaus tarybos bei prezidiumo darbui, šaukia prezidiumo posėdžius;
51.5 skiria pavedimus skyriaus tarybos ir prezidiumo nariams, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
51.6 pasirašo visus dokumentus, yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP sekretoriatui;
51.7 nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
51.8 atidaro sąskaitas bankuose;
51.9 užmezga ir palaiko ryšius su kitais partijos skyriais;
51.10 už savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito skyriaus tarybai.
52. Skyriaus pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas Tarybos sprendimu atlieka vienas iš pavaduotojų.

IX. NUOLATINĖS KOMISIJOS

53. Skyriaus susirinkimas (konferencija) sudaro nuolatines ne daugiau kaip 5 narių komisijas: finansų bei etikos ir procedūrų. Į šias komisijas negali būti renkami skyriaus Tarybos nariai.
54. Nuolatinės komisijos pirmininkas ir jo teikimu pavaduotojas renkami pirmame komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas koordinuoja komisijos veiklą, šaukia ir veda komisijos posėdžius.
55. Komisija posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per pusmetį, esant poreikiui – gali būti šaukiamas neeilinis komisijos posėdis.
56. Komisija priima atitinkamus nutarimus, kurie yra privalomi partijos nariams, o jei jie nevykdomi, kreipiasi į aukštesnį partijos organą – skyriaus prezidiumą ar skyriaus tarybą.
57. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija:
57.1 nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo LSDP Statuto 14 straipsnyje nustatyta tvarka;
57.2 skiria įspėjimą partijos nariui;
57.3 siūlo skyriaus prezidiumui ar tarybai skirti papeikimą ar sustabdyti LSDP nario narystę partijoje arba pašalinti narį iš partijos;
57.4 priima sprendimus dėl Skyriaus narių, daugiau kaip pusę metų be pateisinamos priežasties nemokančių nario mokesčio ar daugiau kaip vienerius metus nedalyvaujančių skyriaus veikloje;
57.5 sprendžia procedūrinius ginčus, iškylančius skyriuje, teikia išvadas skyriaus prezidiumui ar tarybai;
57.6 nagrinėja LSDP Statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę ne vėliau kaip per trisdešimt dienų kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą;
57.7 atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas;
57.8 dalyvauja skaičiuojant kandidatų reitingavimo į savivaldybės tarybos narius ir merus balsus, teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašus nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jų sudarymo tvarka ir LSDP statutas;
57.9 Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose;
57.10 Etikos ir procedūrų komisijos nariu negali būti skyriaus Tarybos ir finansų komisijos nariai.
58. Skyriaus finansų komisija:
58.1 ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui);
58.2 skyriaus narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai;
58.3 Finansų komisijos nariu negali būti skyriaus Tarybos ir etikos komisijos nariai.

X. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS IR IŽDININKAS

59. Atsakingąjį sekretorių skiria ir nustato jo funkcijas Taryba.
60. Sekretorius rengia ir tvarko skyriaus dokumentus, atsako už LSDP narių įskaitą, informuoja skyriaus prezidiumą, Tarybą, nuolatines komisijas, partijos narius apie vyksiančius posėdžius ar renginius, sudaro ir tikslina narių, išvykusių į užsienį, sąrašus.
61. Skyriaus iždininką skiria Taryba. Juo negali būti finansų ar etikos ir procedūrų komisijos narys.
62. Skyriaus iždininkas:
62.1 atlieka finansines operacijas;
62.2 priima grupių surinktą nario mokestį;
62.3 tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias sąskaitas. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį sudaro skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia skyriaus finansų komisijai;
62.4 kartu su skyriaus pirmininku arba jo nesant vienu iš pirmininko pavaduotojų pasirašo skyriaus finansinius dokumentus;
62.5 sudaro ir tikslina sąrašus partijos narių, kurie atleidžiami nuo nario mokesčio.

XI. SKYRIAUS GRUPĖS

63. Skyriuje gali būti formuojamos grupės. Jos kuriamos teritoriniu principu - vienoje ar keliose seniūnijoje, paprastai pagal gyvenamąją vietą, atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu.
64. Grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai.
65. Grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus prezidiume (taryboje) dienos. Skyriaus grupės vadovą renka grupės nariai pirmojo susirinkimo metu, o jei susirinkimas neįvyksta – skiria taryba.
66. Grupėje susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, esant poreikiui dažniau. Susirinkimų organizavimo iniciatyva priklauso grupės vadovui.
67. Skyriaus grupė:
67.1 įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais;
67.2 dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) kandidatus į renkamas pozicijas, atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
67.3 skyriaus grupei nesutikus su skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo.
68. Skyriaus grupės narių įskaitą, perėjimą iš vienos grupės į kitą nustato Skyriaus taryba (prezidiumas).

XII. BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

69. Susirinkimų, konferencijų, renkamų ir sudaromų organų posėdžių teisėtumas ir sprendimų priėmimas:
69.1 skyriaus grupių, kurių narių skaičius yra nuo 3 iki 5, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja visi grupės nariai. Grupių, kurių narių skaičius yra nuo 6 iki 14, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 nariai, o grupių, kurių narių skaičius yra 15 ir didesnis, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių;
69.2 skyriaus susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencija – kai dalyvauja 2/3 delegatų;
69.3 skyriaus renkamų ir sudaromų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų (paskirtų) narių.
70. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
71. Kai asmenys, kuriems statutas suteikia teisę dalyvauti posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, juose dalyvauja, jie įrašomi į tų dalyvių sąrašą, nuo kurių skaičiuojamas kvorumas.
72. Posėdžiai, susirinkimai (konferencijos) dėl klausimo sprendimo skubos ir svarbos arba kai dalis ar visi dalyviai dėl objektyvių priežasčių negali juose dalyvauti fiziškai, gali vykti nuotoliniu būdu - elektroninio ryšio priemonėmis, arba mišriu būdu - dalis dalyvių fiziškai atvyksta į posėdžio vietą, o kiti posėdyje dalyvauja elektroninio ryšio priemonėmis. Šiais būdais vykstančiuose posėdžiuose, susirinkimuose (konferencijose) turi būti užtikrintas dalyvių identifikavimas, kvorumas, dalyvių teisės ir sprendimų teisėtumas.
73. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).
74. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
75. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, Etikos ir procedūrų komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui.
76. Renkant vienasmenius skyriaus valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime, konferencijoje ar tiesioginiuose rinkimuose dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius skyriaus valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Skyriaus pirmininko visuotiniai rinkimai, kandidatų, numatomų iškelti rinkimuose, visuotinis reitingavimas laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių.
77. Skyriaus kandidatų savivaldos rinkimuose sąrašai sudaromi - skyriaus nariams tiesiogiai reitinguojant pretendentus į kandidatus. Ne partijos nariai, sutinkantys kartu su LSDP kandidatuoti rinkimuose, įrašomi į pretendentų sąrašus, gali būti reitinguojami kartu su partijos nariais. Skyriaus susirinkimas (konferencija), iškeldami kandidatus pagal reitingavimo rezultatus sudarytus sąrašus, turi teisę motyvuotai pakeisti kandidatų eiliškumą, išbraukti vienus ar įrašyti kitus kandidatus.
78. Visuose renkamuose partijos organuose bei rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 procentų. Po kandidatų reitingavimo balsų skaičiavimo komisija rinkimų sąrašuose, kandidatus išdėsto pakaitiniu būdu: moteris, vyras, pradedant nuo pirmojoje vietoje esančio kandidato ar kandidatės, kas penktą vietą gali užimti moteris arba vyras. Komisija užtikrina, kad kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovas. Kai nebelieka galimybės kandidatus išdėstyti pakaitiniu būdu, likusios kandidatės arba kandidatai išdėstomi balsų mažėjimo tvarka. Šių reikalavimų vykdymą atitinkamai kontroliuoja skyrių ir partijos etikos ir procedūrų komisijos. Jeigu įvykus renkamą organą ar rinkiminį sąrašą formuojančio organo balsavimui iš pasiūlytų kandidatūrų nepavyksta suformuoti renkamų organo ar rinkiminio sąrašo, atitinkančio šio straipsnio lyčių skaičiaus reikalavimus, komisijos turi teisę kreiptis į LSDMS ir skyrių ar partijos prezidiumus dėl papildomų kandidačių (kandidatų) pateikimo ir juos įrašyti į renkamų organų ar rinkimų sąrašus.
79. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai.
80. Kai skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų - atsistatydina, taip pat ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda - papeikimas, - jo įgaliojimus iki kadencijos pabaigos vykdo atitinkamas pirmasis pavaduotojas. Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas. Jeigu iki kadencijos pabaigos lieka ne mažiau kaip 18 mėnesių, skyriaus taryba gali priimti sprendimus surengti naujus pirmininko rinkimus.
81. Partijos narys gali atstovauti partijos skyriui tik gavęs atitinkamo vadovaujančio organo (prezidiumo ar skyriaus tarybos) įgaliojimus.
82. Renkamo organo narys turi teisę atsistatydinti iš pareigų, pareikšdamas savo valią žodžiu arba raštu.
83. Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. LSDP narys, turintis galiojančią nuobaudą - papeikimą, negali būti siūlomas į partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.
84. Prieš tvirtinant partijos visų lygių rinkimų ir kitas programas jų projektai turi būti pateikti svarstyti skyrių taryboms (susirinkimams).

XIII. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBIŲ TARYBOSE

85. LSDP programinius tikslus įgyvendina per remiamus Lietuvos Respublikos Seimo narius, savivaldybių tarybos narius, atitinkamas partijos frakcijas. LSDP frakcijos seniūną savivaldybės taryboje skiria skyriaus taryba.
86. LSDP nariai, priklausantys partijos frakcijoms Seime ir savivaldybių tarybose, nuolat derina savo veiklą su atitinkamomis skyriaus tarybomis (prezidiumais), atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
87. LSDP narys, išrinktas į Seimą arba į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti socialdemokratų partijos frakcijos veikloje, o išrinktas į Europos Parlamentą – socialistų frakcijos veikloje.
88. LSDP remiami Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDP tarybų posėdžiuose. LSDP nariai - savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
89. Jei LSDP remtas Seimo narys ar savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko statuto reikalavimų, tai skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

XIV. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI KITOMIS ORGANIZACIJOMIS

90. Skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis Lietuvos Respublikos partijomis, organizacijomis bei judėjimais. Jeigu LSDP Rokiškio skyrius dalyvauja partijų koalicijoje, jis vykdo koalicijos programą, patvirtintą Skyriaus taryboje.
91. Skyrius bendradarbiauja su profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
92. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

XV. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS, NARIO MOKESČIO NUOSTATOS

93. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Skyriaus lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, asmenų paaukotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
94. Skyriaus narys moka mėnesinį nario mokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.
95. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius.
96. LSDP nariai, išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Vyriausybėje, moka mėnesinį solidarumo mokestį, kuris sudaro 2 proc. nuo pajamų šiose pareigose, atskaičius mokesčius.
97. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
98. Nedirbantys partijos nariai, gaunantys pensiją sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir nedirbantys mokiniai bei studentai nario mokesčio nemoka, tačiau turintys galimybes gali jį mokėti savo nuožiūra nusistatę mokesčio dydį.
99. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar partijos renkamų organų rinkimuose ar būti pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, pateikia skyriaus finansų komisijai savo pajamų deklaraciją, deklaruotą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu iki renkamo organo išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos narys to padaryti nesuspėja, jis tai privalo padaryti per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar rinkimų sąrašo sudarymo dienos. Neatitinkantys šio straipsnio reikalavimus braukiami iš renkamo organo ar rinkiminio sąrašo.
100. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį ir statuto nustatyta tvarka mokantį nario mokestį perveda LSDP tarybai po 3 eurus per metus. Skyrius, nevykdantis šios nuostatos, gali netekti partijos finansinės paramos.
101. Skyriaus lėšos prezidiumo nutarimu naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui bei kitam turtui įsigyti, kitoms partijos veiklos išlaidoms.

XVI. SKYRAIUS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

102. Pasiūlymas dėl veiklos nutraukimo svarstomas Skyriaus susirinkime (konferencijoje).
103. Skyriaus veikla gali būti nutraukta LSDP prezidiumo nutarimu.

XVII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

104. Keisti ar papildyti Skyriaus įstatus iniciatyvos teisę turi skyriaus taryba, prezidiumas ar skyriaus pirmininkas.
105. Įstatai keičiami ar papildomi skyriaus susirinkimo (konferencijos) nutarimu.
106. Pasikeitus LSDP Statutui ir atsiradus prieštaravimui tarp Statuto ir šių įstatų, taip pat sprendžiant skyriaus veiklos klausimus, kurie nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos LSDP Statuto nuostatos.

____________________________________________________________________

Close